logo

Du kan ringe alle døgnets timer

+45 74 67 20 22

bedemand.dk

gravsten 2

Donation / Obduktion

Donation

Efter gældende lov kan personer over 18 år donere/testamentere deres afdøde legeme til Medicinsk-Anatomisk Institut ( www.mai.ku.dk ), til brug for lægevidenskaben.

Såfremt man ønsker at donere sit legeme til Medicinsk-Anatomisk Institut, skal man henvende sig på telefon 35 37 66 90 for at få til­sendt en erklæring. Erklæringen skal underskrives af donor selv, samt 2 vitterlighedsvidner eller egen læge, og returneres derefter til Medicinsk-Anatomisk Institut. Når Instituttet har registreret er­klæringen, sendes den retur til donor sammen med et lille grønt kort, som det anbefales, at man altid bærer på sig. Selve den un­derskrevne erklæring vil det være en god ide at opbevare sammen med sin fødsels-/dåbsattest, som jo altid skal findes frem ved dødsfald.

Medicinsk-Anatomisk Institut skal have afdøde overført så hurtigt som muligt efter dødsfaldet og i hvert fald indenfor 4 dage. Pårø­rende skal selv rette henvendelse til en bedemand om at forestå denne transport.
Såfremt der skal være en afskedshøjtidelighed for afdøde, skal denne foregå inden overførslen til Medicinsk-Anatomisk Institut, da Instituttets undersøgelser kan strække sig fra få uger til flere år.


Organdonation

Efter gældende lov kan en person over 18 år tilmelde sig et regi­ster for organdonation, hvor man definerer, hvilke organer man ved sin eventuelle hjernedød vil donere. Det er ikke muligt for på­rørende at modsætte sig et sådant registreret ønske.

Tilmeldingsblanket til Donorregisteret kan fås på Apoteket.

Når en person er konstateret hjernedød, vil man på operationsstuen udtage de organer, afdøde har nævnt i sit testamente til brug for transplantation. Herefter er det muligt for pårørende at være sam­men med afdøde.


Obduktion

Mange ved ikke, hvad en obduktion indebærer, og tager derfor af­stand fra det. En obduktion er en undersøgelse af afdødes indre organer med henblik på at fastslå dødsårsagen, eller eventuel syg­domsårsag. Retsmedicineren lægger et snit fra brystbenet og ned til navlen, således at han kan un­dersøge de indre organer for eventuelle sygdomme, misdannelser eller andre forandringer. Alle or­ganer lægges på plads igen, og der syes pænt sammen, som ved en operation.
I nogle tilfælde kan det være af lægelig interesse også at under­søge hjernen. Snittet lægges fra øre til øre i baghovedet, så det ikke bagefter er umiddelbart synligt.

Efter gældende lov kan der ikke foretages obduktion medmindre nærmeste pårørende til afdøde giver tilladelse. Dette gælder dog ikke såfremt afdøde er fundet død i eget hjem, eller hvis der er mistanke om en kriminel handling, eller hvis dødsfaldet kan have anden politimæssig interesse f.eks. ved trafikulykker eller arbejds­ulykker. I disse tilfælde kan politiet kræve, at obduktionen skal finde sted uanset pårørendes ønsker.

Er du i tvivl om hvorvidt du skal sige ja til obduktion eller ej, kan det være en god ide at bede om en samtale med den læge, som kender afdødes sygdomshistorie bedst, for at få en forklaring på, hvad en obduktion vil indebære, og hvad den evt. kan fortælle om den aktuelle dødsårsag.

Pårørende kan sagtens se afdøde efter en obduktion. Iklædt tøj vil det ikke kunne ses, at der er fo­retaget en obduktion.